Житейски път

 

1966-1971                  Завършва Художествената Академия, София, специа­лност: Гра­фи­ка и илюстрация на книгата

от 1971                       Художествено-творческа дейност в областта на гра­фи­ката, илюс­­трацията, живописта, керамиката, скулп­ту­рата

от 1967                       Специализации: Литография в  Будапеща, 1967/ Висок печат в Москва, 1970/ Оформление на книгата в Лайпциг, 1980/ Дълбок печат в Прага, 1988

от 1976                       Член на Съюза на българските художници

1976-1985                  Сътрудник в Българското национално радио

1985-1991                  Художник на свободна практика

1987                            Член на изследователска група „Изкуство и среда” в Института по културата към Министерство на културата, София

1988                            Изследователска работа по проблеми на неовизантинизма в Архива на Фотис Кондоглу, Атина

1990                            Инициатор и учредител на общество ФОС за интер­дис­цип­линарно изследване на синкретизма в изкуството

1991-1997                  Преподава 'История на изобразителното изкуство' в Ита­лиан­ския лицей, София

1992                            Участие в проекта „Европа и Балканите” (Фондация Алдо Моро), Монополи, Бари (Италия)

1993                            Участие в проекта „Светлината и пространството в холандската живопис” (Фондация Сорос), Маастрихт (Холандия)

1993                            Поканен за член на Съюза на независимите художници, Париж

1994                            Творческа работа в Ателие, Париж (Швейцарска фондация)

1995                            Проект „Сецесионът: живописният език на подсъзнанието” (Фондация Сорос), Виена

1996                            Защита на докторска дисертация „Композиционни проблеми на изображението в българската и гръцката живопис и графика през 20-те – 30-те години на ХХ век”, София

1997                             Хабилитационен труд: “Етическите идеи на Б. Спи­ноза и из­куството на Рембранд”

от 1997                       Доцент по история на изобразителното изкуство в Шуменския уни­верситет “Еп. Константин Преслав­ски”

от 1998                      Основава и ръководи „Лаборатория за семиотика и иконо­графия” към Центъра по теология на Шумен­ския университет

1999                           Международно жури към Миланския университет го удостоява като Професор по морфология на художествените форми (L'Arte e morphologia). Чете лекции и води спецкурсове в Италия, Германия и Гърция.

1999                           Международното жури на Биеналето в Краков го включва в Каталога на изявените графици на ХХ в.

2001                           Основател на научен и художествен форум „Балкани: идеи, изкуство, диалог”

2002                           Инициатор и организатор на Международен симпозиум „Паметта на текста и образа”, посветен на Ю. Лотман. ШУ „Еп. Константин Преславски”

2003                           Инициатор и организатор на Международен симпозиум „Семиотика и култура”, посветен на Б. Успенски. ШУ „Еп. Константин Преславски”

2004                           Създаване на „Студио 129 за инвенции в художествената практика”.

2005                           Немско-български художествен проект „9 + 1”. Х. Salon des Arts. НДK, София

2010                           Доктор на изкуствоведските науки с труда „Проекции на сакралното в изкуството на балканските художници от 20-те-40-те години на ХХ век”. София 2008

Многобройни публикации в областта на: Теория, философия и история на изкус­тво­то и културата, иконография и иконология, европейски художествен диалог: Бал­ка­ните и Европа през  ХХ  в., на  интердисциплинарните  аспекти  на  художествения  синтез.

Доклади на международни симпозиуми в България и чужбина

Самостоятелни изложби в България и чужбина: Виена, Париж, Берлин, Магдебург, Дрезден, Варшава, Джемона, Охрид, Москва, Атина, Ама­ляда, Хайделберг, Елван­ген, Офтерсхайм, Манхайм, Еинген, Химерод, Пасау и др.

Редовно участие в ежегодните Национални изложби в България (1971-1990)

Участие в Биеналета на графиката

1981-2001 Варна/ 1983-1989 Берлин/ 1987 Барцелона/ 1993 Париж/ 1993 Маастрихт/ 1993-1995 Канагава/ 1995, 1997 Краков/ 2009 Битоля

Участие в Триеналета на графиката

1999 Краков/ 1999 Канагава/ 2000 Кайро

Участие в Биенале на миниатюрата

2000 Белград

Участие в репрезентативни експозиции на българското изкуство в чужбина

Европа, САЩ, Кувейт, Сирия, Египет, Индия, Япония, Мексико, Куба, Перу, Китай, Литва, Естония, Кипър, Русия, Полша, Италия, Германия, Унгария, Чехия, Словакия

 

Членства

                       

от 1976                       Член на Съюза на българските художници.

от 1993                       Член на Българско-кипърско дружество, София.

от 1994                       Член на Българско-гръцкото културно дружество, София.

от 2003                    Член на Акредитационната комисия към Министерство на науката и образованието на Република България