Диалог и духовност София

 Т.1 Сборник в чест на Румяна Златанова. Festschrift für Rumjana Zlatanova  zum 60. Geburtstag.

Съст. Спартак Паскалевски. София 2006, ISBN 978-954-9566-38-3, XLIII + 460 с., цв. илюстр., библиография. Худ.  Спартак Паскалевски

След обобщаващ поглед за дейността на международно изявяващата се българска и хайделбергска славистка и списък на трудовете й, посветеният на нея юбилеен сборник обхваща научни приноси от страната и чужбина (на немски, английски, български, руски, полски, сръбски), посветени на широк спектър от теми – от лингвистически, лексиколожки и езиково-исторически до палеографски, културно-исторически, философски и изкуствоведски, представени в три глави (Дух и език, Дух и художествено слово, Култура и дух), които осветяват разностранни аспекти на диалога Изток – Запад в европейското културно пространство.

 

Т. 2. Спартак Паскалевски: Проекции на сакралното в изкуството на балканските художници от 20-40-те години на ХХ век. Изд. Румяна Златанова. София 2008, ISBN 978-954-9566-47-5, ХХІІ +565 с., 300 ч.-б. илюстр., библиография с. 377-458, резюме на бълг., немски и англ. ез. Худ. Спартак Паскалевски

Въз основа на въведен от автора нов аналитичен ’модел на сакралното’ (като “изначално единство”) и съответен инструментариум се анализира многоаспектно сакралното (в пресечната територия на философията, антропологията, естетиката, историята на изкуството, семиотиката на културата и изкуството, морфологията на изкуството) в неканоничните форми на модерното изкуство в генетически и функционален аспект. Постигнато е приносно сравнително проучване на европейската и балканската художествена практика (отразена в творчеството на И. Мещрович, К. Брънкуш, К. Партенис, Ф. Кондоглу, Н. Райнов, Вл. Димитров-Майстора, Ж. Настасиевич) чрез трите ментални кон­струкции: 1. идеи за дематериализацията, 2. идеи за духовното, 3. идеи за прафеномена; разграничени са системно свързаните исторически фор­ми на култа, културата и изкуството, изразени чрез постепенност на ком­по­нентите: Модус, Технус и Проекция. 

 

Т. 3. Карстен Мекелбург, Фрауке Мекелбург, Спартак Паскалевски: Думи, интонации, образи. Парадокси и сарказми. Karsten Mekelburg, Frauke Mekelburg, Spartak Paskalevski: Worte, Bilder, Töne. Paradoxa und Sarkasmen. Изд. и превод Румяна Златанова. София 2009, ISBN 978-954-9566-50-5, 314 c., бълг и нем., цв. и ч.-б. илюстр. Худ. Спартак Паскалевски

От срещата на три изкуства и три творчески личности се ражда един своеобразен художествен феномен в областта на сатирата, музиката и изобразителното изкуство като поле на нестандартен иноваторски експеримент, съчетаващ словесното, звуковото и образното начало в идеята за изкуството като 'синергия' (според автора-художник). Съприкосновението на три духовности поражда идеи, които свързват миналото и бъдещето като опит за нови творчески търсения и форми в динамичната панорама на европейския културен диалог.

 

T. 4. Spartak Paskalevski: Triptychon Mystisches Fest. Hl. Benedikt und die hll. Kyrill und Method in Himmerod. Триптих Мистичен празник. Св. Бенедикт и св. св. Кирил и Методий в Химерод. Изд. Румяна Златанова. София 2010, ISBN 978-954-9566-54-3, 256 с., бълг. и нем. цв. и ч.-б. илюстр. Худ. Спартак Паскалевски

Книгата е посветена на общите християнски ценности в духовното служение на св. Бенедикт и св. Бернар Клервоски, както и на универсалната културна мисия на светите Кирил и Методий, провъзгласени от папа Йоан Павел ІІ за небесни съпокровители на Европа. Осъщественият духовен контакт между източното и западното християнство е Мистичният празник, чието послание принадлежи с неотслабваща сила както на настоящето, така и на бъдещето. Мистичен празник е названието на олтарния триптих, осъществен от художника Спартак Паскалевски в Абатство Химерод – свещено място в Западна Германия в близост до Трир, Люксембург и Белгия, и осветен на 2 март 2008 г. в катедралата на Абатството. Копнежът по единение и съвършенство превръща обляната от сакрална светлина композиция на неговия Триптих в мост, към който водят пътищата на духа.

 

Т. 5. Spartak Paskalevski, Rumjana Zlatanova: Auf Terpsichores Schwingen. Die Ballerina Emilia Andonova.

Съст. и изд. Румяна Златанова.  София 2011, ISBN 978-954-9566-56-7, 324 c., бълг и нем., цв. и ч.-б. илюстр. Худ. Спартак Паскалевски

Разглеждат се отделни проблеми от развитието на съвременното балетно изкуство, както и танцът като креативен феномен по отношение на неговия генезис и връзката му с другите изкуства. Книгата е посветена на творческата и педагогическата дейност на Емилия Андонова, примабалерина на Държавния театър в Саарбрюкен (Германия) и доцент по класическа техника и модерен танц в Балетната академия, Кьолн.